Soutěž FINdiplomka vyhrála „naše“ Tereza Fixová

Vítězkou prvního ročníku soutěže FINdiplomka v oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví se stala absolventka ČVUT Tereza Fixová s diplomovou prací, kterou připravovala ve spolupráci s naší společností INEKON SYSTEMS.

Soutěž FINdiplomka vyhrála „naše“ Tereza Fixová

Vítězkou prvního ročníku soutěže FINdiplomka v oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví se stala absolventka ČVUT Tereza Fixová s diplomovou prací, kterou připravovala ve spolupráci s naší společností INEKON SYSTEMS.

Cílem diplomové práce Terezy Fixové bylo identifkovat potřeby nástrojů pro podporu podnikového řízení v malých a středních firmách v oblasti FMCG a následně vytvořit uživatelsky jednoduché a vhodné řešení zjednodušeného informačního systému Business Navigation System (BNS). Za stejnou diplomovou práci získala čestné uznání na Studentské vědecké konferenci k poctě Albína Bráfa.

Pro svou diplomovou práci jste si vybrala mimořádně složité téma, co vás k tomu vedlo?

Zejména asi touha dokázat si, že mohu zvládnout vystudovat vysokou školu nejen tak, že propluji nejjednoduššími možnými způsoby, ale že se i něco nového naučím a budu na sebe moci být u obhajoby diplomové práce hrdá. Na počátku stál hlavně výběr vedoucího diplomové práce, doc. Ing. Martina Zralého, CSc., jehož předměty pro mne byly vždy výzvou, kterou jsem postupně zdolávala, a začaly mne postupem času i bavit.

Jaké klíčové potřeby pro posílení výkonnosti firem SME v oblasti FMCG jste u jejich manažerů identifikovala?

S kolegyní Miroslavou Ježkovou jsme oslovily 125 společností, z nichž 57 vyplnilo zaslaný dotazník. Výsledky šetření potvrdily, že společnosti v segmentu SME si velmi dobře uvědomují důležitost prodejních plánů, avšak 37 procent z nich není vůbec schopno své prodeje detailně plánovat. S délkou a složitostí plánovacího procesu není spokojeno 19 procent respondentů a 24 procent vnímá používanou technologii pro podporu plánování jako problematickou. I přesto bylo pro mne ale potěšující zjištění, že 67 procent společností vytváří různé scénáře a varianty budoucího vývoje a 74 procent dokáže aktualizovat prodejní cíle v závislosti na přicházejících změnách.

Proč by tedy měly malé a střední firmy využívat nějaký systém na podporu řízení?

Bez něj vzniká řada chyb při výpočtech. Není možné provádět aktualizace dat a propojit je se změnami na trhu. Obzvlášť u podniků z rychloobrátkové oblasti je velkým problémem statičnost nepropojených manažerských nástrojů z důvodu velkého množství sledovaných položek. Bez systému pro podporu řízení je plánování nejen velmi časově náročné, ale není možné vyhodnocovat průběžné plnění cílů, vznikají vysoké odchylky od plánů a manažeři nejsou schopni zjistit jejich důvody a další potřebné informace. Pokud se tedy soustředíme na manažery SME v rychloobrátkovém zboží, na které jsem se v diplomové práci zaměřila, potřebují především dynamický systém pro podporu plánování, přesná a aktuální data, na která se mohou spolehnout a v neposlední řadě rychlost a efektivitu získání a manipulace s nimi.

Jaký by takový systém měl být?

Pro svou práci jsem využila propracovaný a zkušenostmi mnoha významných velkých společností ověřený informační systém BNS. Na základě analýzy potřeb malých a středních společností jsem pak navrhla zjednodušené „krabicové řešení“ iBNS. Jeho hlavní devizou je sama forma. Jde totiž o předem známý souhrn modulů a funkcí za jednotnou cenu, jehož implementace je velmi rychlá a snadná, avšak zachovává veškeré výhody původního systému. Podobně jako velkým firmám přinese i malým a středním společnostem snadné finanční plánování a rozhodování, jednoduchost ovládání ve známém prostředí MS Excel, maximální konzistenci dat, vyhodnocení odchylek, spolupráci s účetnictvím a svobodu modelování, jenž ve výsledku zajišťuje zvýšení podnikové výkonnosti.

Co bylo nejtěžší a co vás nejvíce potěšilo?

Nejtěžší bylo přesvědčit manažery k tomu, aby vyplnili dotazník. V některých případech jsem se setkala s neochotou jen kvůli požadovaným informacím o velikosti podniku a obratu.
Protože jsem potřebovala pochopit systém fungování BNS, velmi mne potěšila ochota ke spolupráci, sdílnost a organizovanost ve společnosti INEKON SYSTEMS, která mě přijala a poskytla mi pro mou práci odborné i lidské zázemí. Byla jsem nesmírně potěšena možností zúčastnit se jednání ve společnosti Druchema, kde jsem poprvé začala mít praktickou představu fungování BNS a odcházela jsem nadšena pro samotný controlling. Od jednatele společnosti INEKON SYSTEMS ing. Jana Huška, Ph.D., jsem získala veškeré potřebné podklady pro hladké zpracování teorie i vlastní pochopení jejich činnosti, zároveň jsem měla potřebnou technickou podporu od jednotlivých pracovníků společnosti. Jsem velmi vděčná, že jsem se díky panu docentovi Zralému dostala do úzké spolupráce s takto úspěšnou firmou a budu velmi ráda, pokud s touto společností zůstanu do budoucna kontaktu.

Co na to říkají:

Ing. Jan Hušek, PhD., jednatel a obchodní ředitel společnosti INEKON SYSTEMS:

„Spolupráci se studenty či absolventy v naší společnosti rádi přijímáme a považujeme ji za oboustranně obohacující. Osobně mám vždy radost, když vidím, že jim studijní pobyt přináší užitečné a prakticky využitelné znalosti. Pro mnohé z nich to je to navíc první skutečné setkání s realitou, v němž si mohou vyzkoušet, co je vlastně v praxi čeká a jaké nároky na ně budou pravděpodobně kladeny v budoucím zaměstnání. Nové pohledy a přístupy, které k nám současná generace mladých lidí přináší, je samozřejmě přínosem i pro nás a naši práci.“

Mgr. Olga Cechlová, jednatelka Controller Institutu a členka řídícího výboru CAFIN:

„Slečna Fixová přistoupila ke své práci velice zodpovědně. Pozitivně hodnotím praktické zaměření práce a bezprostřední využitelnost konceptu datového modelu pro segment FMCG. Celý proces od počáteční rešerše, přes tvorbu dotazníků (zejména pokud jde o preciznost a jednoznačnost formulace výběrových odpovědí), praktický sběr dat, jejich analýzu až po závěrečná doporučení je na velice vysoké úrovni.“