Business Navigation Game - popis hry

 

Simulační manažerská hra baví a lehce prověří dovednosti studentů.

Dvě až pět skupin studentů vytvoří týmy − podniky, které mezi sebou soutěží se dvěma či třemi výrobky až na čtyřech trzích současně. Na začátku jsou všichni ve stejné situaci. Vystupují zásadně jako nezávislí konkurenti. Netvoří kartely, neuzavírají žádné dohody o spolupráci a nevyměňují si zkušenosti.

Každý virtuální podnik je reprezentován vedením společnosti. To je složeno z 3 až 8 studentů. Na začátku simulace si každý tým zvolí svého generálního ředitele, který odpovídá za spolupráci s vedoucím hry (pedagogem). Stará se také o dodržení termínu zadání rozhodovacích dat za hrací období, které zahrnuje časový úsek − čtvrtletí. Data na dané čtvrtletí je třeba nejprve zadat do systému a odsouhlasit je v rámci týmu. Poté se data v systému zpracují a promítnou se uživatelům jako podklad pro jejich rozhodnutí.

Každý tým si samostatně odvodí od stanoveného hlavního cíle další dílčí cíle a určí jejich pořadí. Pak zvolí odpovídající úkony, které je třeba realizovat formou rozhodnutí v jednotlivých funkčních oblastech podniku. Naplnění cílového ukazatele (např. kumulovaného zisku po zdanění) je kritériem pro hodnocení úspěšnosti konkurujících si podniků.

Po zadání dat a jejich odsouhlasení týmem se v systému data zpracují a promítnou se zpátky uživatelům jako podklad pro rozhodnutí na další čtvrtletí.

V prostředí BNS - Strategické mapy navrhnou hráči v rámci svých odpovědností v podniku strategii. Jakmile je odsouhlasena, je transformována do business plánu, odpovídajícímu délce hry (až 12 období/kvartálů). Tento plán je vypracován v plném rozsahu funkčních oblastí – prodejní výkonnost, nákladovost a ziskovost, finanční výkonnost a zdroje a potenciály. Hotový plán pak musí být opět odsouhlasen týmem reprezentujícím vedení podniku. Poté je společně s plány ostatních studentských skupin automaticky nahrán do tržní simulace (LUDUS). Účastníci „Business Navigation Game“ pak dostávají obratem informaci o tom, jak byl jejich plán přijat trhem a získávají podklady k dalšímu forecastu i k dalším rozhodnutím, která musí realizovat v následujícím kole. Každý tým dostane po skončení jednoho a před začátkem dalšího čtvrtletí informace o dosažených výsledcích v rozsahu:

  • bilanční ukazatele podniku a cenové indexy na následující čtvrtletí;
  • informaci o příspěvku na krytí nákladů (neúplných);
  • vyhodnocení prodeje;
  • informace ohledně průzkumu trhu − údaje o cenách a odbytu pro každý podnik a trh, výdaje na reklamu, tržní podíly, zisky podniků, hodnocení kvality výrobků;
  • informace o provozní činnost podniku − využití kapacity strojů, plánovaný a skutečný objem výroby, seznam strojů, stav zaměstnanců, náklady na zaměstnance, skladové zásoby surovin a hotových výrobků;
  • informace o finanční situaci podniku - vývoj likvidity, platební podmínky, příjmy a výdaje podniku, úrokové sazby, finanční investice;
  • čtvrtletní rozvahu na konci účetního období a rozvahu konkurenčních podniků;
  • výsledovku podle metodiky finančního účetnictví. Na základě těchto zpráv zkoumají podniky, jak dalece jejich rozhodnutí přispěla k dosažení stanoveného cíle. Pokud nebyla očekávání naplněna, je třeba v daném případě strategii modifikovat.

Mám zájem o nabídku